קוד אתי

רעות חברה לניהול קופות גמל בע"מ – קוד אתי

א. תכלית הקוד האתי

רעות חברה לניהול קופות גמל בע"מ (להלן: "החברה") החליטה לנסח ולקבוע מערכת כללי התנהגות הנדרשים מנושאי המשרה בחברה ומעובדיה. מערכת כללים זו מכונה "קוד אתי" והיא מכילה את האמצעים להביא ליצירת וקיום תרבות ארגונית וערכית אשר תחזק את הקשר בין עובדי החברה לבין עצמם וכן תבסס יחסי אמון, אמינות ויושרה בין החברה לבעלי מניותיה, לקוחותיה וכל הבאים עמה במגע.

ב. שמירה על החוק

אנו בחברה מקפידים לפעול על פי הוראות החוק השונות בישראל הן הכלליות והן הספציפיות, תוך ציות להנחיות משרד האוצר וכל רגולטור אחר בעל הסמכות הרלוונטית. יודגש כי אין בכללים הנכללים בקוד האתי כדי להחליף את חוקי המדינה או כל דין אחר החל על החברה או על מי מעובדיה או על מי מנושאי המשרה שלה.

ג. אובייקטיביות והימנעות מניגוד עניינים

אנו ברעות נמנעים מכל פעילות העלולה לעמוד בסתירה למחויבות ללקוחות ו/או להעמידנו במצב של ניגוד עניינים, נמנעים מקבלת כל טובת הנאה אישית אסורה בנוגע לביצוע עבודתנו ומניצול תפקידנו להשגת רווחים אישיים.

ד. ניהול עסקים ביושר, הגינות ואמינות ומתן כבוד לכל אדם

אנו ברעות:

· מכבדים כל אדם באשר הוא אדם ונוהגים בכבוד בלקוחות, שותפים, ספקים, מתחרים ובינינו לבין עצמנו.
· מתחייבים לפעול תוך הכרה ושמירה על יושרה, כללי תחרות הוגנת ועל כללי התנהגות עסקיים ראויים.
· נמנעים ממרמה והטעייה, מקיימים מערכת יחסים המושתתת על אמון בינינו לבין עצמנו ועם כל מי שמצוי עימנו במגע או בקשר.
· נוהגים על פי אמות מידה של סטנדרטים מקצועיים במיומנות, ביסודיות ובמקצועיות הגבוהה ביותר.
· פועלים לטובת ציבור עמיתי הקופה, תוך מתן שירות ראוי ואחראי, במסירות, בנאמנות, ברגישות, ביעילות וללא משוא פנים.
· מקפידים על עמידה בכל ההתחייבויות החוזיות והעסקיות ועל קיום כל ההבטחות הניתנות במהלך העסקים.
· נמנעים מפגיעה בזכות הקניין של המתחרים ומשימוש באמצעים לא חוקיים או לא כשרים לשם פגיעה במתחרים.

ה. שקיפות ומתן מידע אמין

עובדי החברה ונושאי המשרה בה מחויבים לנהוג בשקיפות כלפי הציבור ועמיתי הקופה וכן למסור מידע עדכני ומהימן לעמיתי הקופה. החברה מתחייבת שלא לפרסם מידע כוזב או להציג מצגי שווא.

ו. שמירת על סודיות וצנעת הפרט

עובדי החברה ונושאי המשרה בה יכבדו את הזכות לפרטיות של ציבור עמיתי הקופה וישמרו על סודיות המידע הנוגע לעמיתים. עובדי החברה ונושאי המשרה בה מחויבים בשמירת סודותיה העסקיים והמסחריים של החברה. עובדי החברה נדרשים להקפיד על שימוש זהיר ונאות בסוגי המידע השונים שברשותם ולשמור על סודיות המידע של החברה. על העובדים לנקוט באמצעי זהירות כדי להבטיח שסודות החברה, לרבות המידע שהופקד בידיהם, לא ייחשפו לאחרים, בין בחברה ובין מחוצה לה, אלא כנדרש על ידי החברה עצמה לצורך עסקיה.

ז. כללי התנהגות בעת ביצוע העבודה

עובדי החברה ונושאי המשרה בה ישמרו על כללי הבטיחות בעבודה, יבצעו את חובותיהם בהתאם לשיקול דעתם המקצועי בלבד, ישמרו על הופעה ייצוגית ההולמת את מעמדם ותפקידם ויתייחסו בכבוד לעמיתיהם תוך שיתוף פעולה עמם. בזמן העבודה עובדי החברה ונושאי המשרה בה ינהגו בכבוד, בנאמנות וביושר כלפי הזולת, ויימנעו מפעולות או הצהרות העולבות בדת, קהילה, גזע, מין או קבוצה אתנית. עובדים הנושאים ונותנים ישירות עם הציבור, יפעלו בנימוס ובכבוד, ללא משוא פנים, תוך שאיפה לשרת את הציבור הרלוונטי בצורה הנעימה והטובה ביותר.

ח. אחריות ארגונית

החברה תשמור על זכויות העובדים המגיעות להם על פי דין. החברה תפעל ליצירת סביבה עבודה בטוחה, נקייה מאלימות, הטרדות והתנכלויות. החברה תעודד למידה והתפתחות אישית, בקרב המועסקים בה, וזאת לצורך שיפור וטיפוח הרמה המקצועית של עובדי החברה ומנהליה ושמירה מתמשכת על רמה מקצועית נאותה.

ט. ממשל תאגידי

עקרונות הממשל התאגידי מתייחסים לעבודת ההנהלה אל מול הדירקטוריון, ועדת הביקורת, בעלי המניות וכל בעלי העניין הרלוונטיים, תוך קביעת מנגנוני בקרה, פיקוח, שקיפות ודיווח.

· לרעות מנגנוני בקרה ופיקוח – חיצוניים ופנימיים – המפקחים על פעילותה ומוודאים עמידתה בהוראות הדין והרגולציה.
· רעות מקפידה על קיום ישיבות דירקטוריון וועדות ביקורת כסדרן, ועל קבלת האישורים הדרושים להחלטות שונות מכל האורגנים הרלוונטיים.
· רעות מקפידה כי דיווחיה – לרבות דו"חות כספיים, פרסומים ודיווחים לרשויות – מהימנים ומדויקים.

י. דיווח על הפרת הוראות

אם קיים חשש לדעת העובדים, נושאי משרה בחברה ו/או מאחר שאינו עובד החברה להפרת הוראות כל דין או הוראות הקוד האתי על ידי מי מעובדי החברה או נושאי המשרה בה, לרבות כל עניין הכרוך בתרמית בה מעורב עובד או נושא משרה אחר בחברה, בין אם התרמית מהותית ובין אם לאו, בין אם בתחום הכספים, החשבונאות, הדיווח, ובין אם בכל תחום אחר, יועבר דיווח למבקר הפנים של החברה, מר אלי להט שהוא הממונה על טיפול בדיווחים כאמור. מר אלי להט יטפל בדיווחים כאמור בחשאיות המרבית, תוך הגנה על העובד/נושא המשרה המדווח מכל התנכלות או פגיעה, כנדרש על פי חוק. מאידך יובהר, כי המדווח דיווח כוזב ביודעין (למשל מתוך מטרה לפגוע בעובד אחר) יהיה כפוף לסנקציות משמעתיות חמורות מצד החברה. דיווחים לגבי מעילות או הונאות שבוצעו כלפי החברה על-ידי עובדים, מנהלים, סוכנים, ספקים, מבוטחים, לקוחות או גורמים אחרים ניתן להפנות למר אלי להט, במקרים חריגים, גם בצורה אנונימית באמצעות פנייה אליו. מטבע הדברים, דיווח אנונימי מקשה על החברה לטפל בדיווח ולעיתים אף מונע את ביצוע הטיפול הנדרש, בשל כך שלא ניתן להתייחס לדיווח אנונימי באותה צורה שבה ניתן להתייחס לדיווח רגיל. לפיכך, דיווח אנונימי כאמור ייעשה במקרים המתאימים בלבד ויש לצרף לדיווח כאמור מסמכים או ראיות רלוונטיות אחרות, על מנת שניתן יהיה, ככל שהדבר יידרש, לבדוק את הדיווח ולאמתו. לדיווח נא לפנות למר אלי להט טל' –03-7919150, פקס – 03-7919112, נייד – 052-2433194, elil@rsmisrael.co.il

יא. הפרת כללי הקוד האתי הם כהפרת משמעת

עם אימוץ הקוד האתי בחברה, תהווה כל הפרה שלו הפרת משמעת (וזאת, מבלי לגרוע ממשמעויות נוספות של ההפרה, אזרחיות או פליליות, כאשר הדבר כרוך בהפרת חובה חוקית).

יב. הטמעת ויישום הערכים ועקרונות ההתנהגות

רעות פועלת באופן שוטף להטמעת ויישום העקרונות הנ"ל בקרב עובדיה, תוך הקפדה על הנחלתם לכל עובד חדש ורענונם בקרב העובדים באופן תקופתי, תוך מתן דוגמא אישית ע"י מנהליה והפקת לקחים מתמדת.

גלילה למעלה