הרכב נכסים

שם קופה מזומנים ושווי מזומנים אג"ח ממשלתיות סחירות אג"ח קונצרני סחיר ני"ע אחרים סחירים פקדונות והלוואות השקעות אחרות
רעות שיקלי 7.38% 88.94% 0.00% 0.00% 1.96% 1.73%

נכון לחודש אוקטובר 2023

גלילה למעלה