אודות המסלול

רעות שקלי 510806870-00000000000392-1430-000

נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים הבאים, שאינם צמודים: פקדונות שיקליים, מלוות ממשלתיות ואג"ח שקליות. החשיפה תהיה בשיעור שלא יפחת מ- 75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה במישרין, בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה.

גלילה למעלה