הרכב נכסים

שם קופה מזומנים ושווי מזומנים אג"ח ממשלתיות סחירות אג"ח קונצרני סחיר ני"ע אחרים סחירים פקדונות והלוואות השקעות אחרות
רעות מניות 12.55% 0.00% 0.00% 87.49% 0.00% 0.04% -

נכון לחודש מרץ 2024

גלילה למעלה