הרכב נכסים

שם קופה מזומנים ושווי מזומנים אגח ממשלתיות סחירות אגח קונצרני סחיר ניע אחרים סחירים פקדונות והלוואות השקעות אחרות
רעות מניות 11.58% 0.00% 0.00% 89.54% 0.00% 1.12%-

נכון לחודש מאי 2022

גלילה למעלה