הרכב נכסים

שם קופה מזומנים ושווי מזומנים אג"ח ממשלתיות סחירות אג"ח קונצרני סחיר ני"ע אחרים סחירים פקדונות והלוואות השקעות אחרות
רעות מניות 15.48% 0.00% 0.00% 85.59% 0.00% 1.06%-

נכון לחודש אוגוסט 2023

גלילה למעלה