הרכב נכסים

שם קופה מזומנים ושווי מזומנים אגח ממשלתיות סחירות אגח קונצרני סחיר ניע אחרים סחירים פקדונות והלוואות השקעות אחרות
רעות מניות 11.74% 0.00% 0.00% 88.84% 0.00% 0.59%-

נכון לחודש אוקטובר 2022

גלילה למעלה