אודות המסלול


"רעות מניות"  510806870-00000000000392-1317-000

במסלול זה נכסי המסלול יהיו חשופים למניות בארץ ובחו"ל בשיעור שלא יפחת מ- 75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה במישרין בנגזרים, בתעודות סל בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה.

יתרת הנכסים תושקע בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות

 

גלילה למעלה