הרכב נכסים

שם קופה מזומנים ושווי מזומנים אג"ח ממשלתיות סחירות אג"ח קונצרני סחיר ני"ע אחרים סחירים פקדונות והלוואות השקעות אחרות
רעות אג"ח עד 10% במניות 3.86% 56.50% 26.99% 9.92% 2.02% 0.71%

נכון לחודש ינואר 2024

גלילה למעלה