הרכב נכסים

שם קופה מזומנים ושווי מזומנים אגח ממשלתיות סחירות אגח קונצרני סחיר ניע אחרים סחירים פקדונות והלוואות השקעות אחרות
רעות אג"ח עד 10% במניות 7.85% 54.02% 26.62% 8.99% 2.05% 0.47%

נכון לחודש מאי 2022

גלילה למעלה