הרכב נכסים

שם קופה מזומנים ושווי מזומנים אג"ח ממשלתיות סחירות אג"ח קונצרני סחיר ני"ע אחרים סחירים פקדונות והלוואות השקעות אחרות
רעות אג"ח עד 10% במניות 3.30% 56.70% 27.09% 9.92% 2.27% 0.72%

נכון לחודש אפריל 2024

גלילה למעלה