הרכב נכסים

שם קופה מזומנים ושווי מזומנים אג"ח ממשלתיות סחירות אג"ח קונצרני סחיר ני"ע אחרים סחירים פקדונות והלוואות השקעות אחרות
רעות אג"ח עד 10% במניות 3.56% 56.05% 28.04% 9.65% 2.04% 0.66%

נכון לחודש אוגוסט 2023

גלילה למעלה