הרכב נכסים

שם קופה מזומנים ושווי מזומנים אג"ח ממשלתיות סחירות אג"ח קונצרני סחיר ני"ע אחרים סחירים פקדונות והלוואות השקעות אחרות
רעות אג"ח ללא מניות 5.00% 51.45% 26.44% 0.59% 2.35% 14.17%

נכון לחודש אוגוסט 2023

גלילה למעלה