הרכב נכסים

שם קופה מזומנים ושווי מזומנים אג"ח ממשלתיות סחירות אג"ח קונצרני סחיר ני"ע אחרים סחירים פקדונות והלוואות השקעות אחרות
רעות אג"ח ללא מניות 4.32% 55.14% 23.73% 0.61% 1.60% 14.61%

נכון לחודש ינואר 2024

גלילה למעלה