הרכב נכסים

שם קופה מזומנים ושווי מזומנים אג"ח ממשלתיות סחירות אג"ח קונצרני סחיר ני"ע אחרים סחירים פקדונות והלוואות השקעות אחרות
רעות אג"ח ללא מניות 5.15% 54.90% 25.80% 0.62% 1.63% 11.90%

נכון לחודש אפריל 2024

גלילה למעלה