שנת 2023

דו"ח נכסים רבעון ראשון

דו"ח נכסים מאוחד רבעון ראשון

סקירת רואה החשבון המבקר רבעון ראשון

דו"ח נכסים רבעון שני

דו"ח נכסים מאוחד רבעון שני

סקירת רואה החשבון המבקר רבעון שני

דו"ח נכסים רבעון שלישי

דו"ח נכסים מאוחד רבעון שלישי

סקירת רואה החשבון המבקר רבעון שלישי

דו"ח נכסים רבעון רביעי

דו"ח נכסים מאוחד רבעון רביעי

גלילה למעלה