ממשק אינטרנטי לאיתור חשבונות עמיתים

ממשק אינטרנטי לאיתור חשבונות עמיתים וחשבונות של עמיתים שנפטרו

במסגרת הצעדים לטיפול בכספים ללא דורש בחיסכון פנסיוני וכצעד משלים לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (איתור עמיתים ומוטבים), התשע"ב – 2012 (תקנות האיתור), פרסם הממונה על אגף שוק ההון ביטוח וחסכון במשרד האוצר חוזר גופים מוסדיים 2012-9-18 בעניין 'ממשק אינטרנטי לאיתור חשבונות עמיתים וחשבונות של עמיתים שנפטרו' . בהתאם לדברי ההסבר לחוזר האוצר, ממשק האיתור נועד לאפשר לכלל העמיתים בקופות גמל, לחוסכים ולמוטבים של עמיתים שנפטרו לאתר חשבונות אצל גופים מוסדיים המנהלים חסכונות פנסיוניים. כדי לקבל מידע מהממשק, משתמשים יחויבו למסור פרטי זיהוי למשרד האוצר, אגף שוק ההון ובמשרד האוצר יאמתו פרטים אלו.

לכן בהתאם להוראות החוזר מעבירה רעות לממונה את המידע הנדרש על פי הוראות החוזר בקשר עם חשבונות עמיתים בקרן.

מנוע לחיפוש חשבונות אבודים:

https://itur.mof.gov.il/#/main/landing  

אפשרות הסרה ממשק אינטרנטי
עמית המבקש להסיר מהממשק האינטרנטי מידע אודות חשבונותיו המנוהלים בקרן ההשתלמות רעות מתבקש לשלוח בקשה בכתב למחלקת פניות הציבור ברעות. המידע כאמור יוסר החל משבועיים מיום קבלת הבקשה או החל מיום העברת המידע הסמוך בהתאם לדרישות החוק, לפי המאוחר.
את הבקשה ניתן להעביר למשרדי החברה בכתובת רח' תובל 40, מגדל ספיר, רמת גן 5252247, לפקס 03-6959824 או לדוא"ל sherut@reut.net

להורדת טופס בקשה להסרה ממשק אינטרנטי לחץ כאן.

הליך בדיקת הזכאות המלא של מוטבים לכספים בחשבון של עמית שנפטר

במידה והנך מוטב או יורש בקרן ההשתלמות רעות, להלן הליך בדיקת הזכאות שיתבצע לבדיקת זכאותך לכספים בחשבון של עמית שנפטר:

פניה לרעות חברה לניהול קופת גמל בע"מ באמצעים שיפורטו מטה בהמשך, בבקשה לבירור זכאותך לכספים בצרוף המסמכים הבאים:

  • העתק או מקור של תעודת פטירה של העמית
  • העתק או מקור של צו קיום צוואה + צוואה או צו ירושה בהתאם לנדרש
  • צילום קריא של ת.ז. עדכנית של הפונה

אמצעי הקשר כלהלן:
טלפון: 03-6097779, פקס 03-6959824, דוא"ל shrut@reut.net או משרדי החברה בכתובת רח' תובל 40, מגדל ספיר, רמת גן 5252247.

גלילה למעלה