הרכב נכסים

שם קופה מזומנים ושווי מזומנים אג"ח ממשלתיות סחירות אג"ח קונצרני סחיר ני"ע אחרים סחירים פקדונות והלוואות השקעות אחרות
רעות עוקב מדד S&P 500 1.96% 0.00% 0.00% 98.05% 0.00% 0.00%

נכון לחודש יוני 2024

גלילה למעלה