דמי ניהול

אנו ברעות מאמינים כי ניהול נכון, חכם ומקצועי, יחד עם שירות ברמה גבוהה ויחס אישי לכל עמית, לא חייבים להתבטא בדמי ניהול גבוהים.
ההיפך הוא הנכון!

רעות כחברה פועלת שלא למטרות רווח ולכן עמיתי קרן רעות נהנים מתשלום דמי ניהול על בסיס הוצאות בפועל בלבד.

שיעור העלות השנתית הצפויה לעמית לשנת 2024 הינו 0.63%.
הצגת שיעור העלות השנתית הצפויה מהווה תחזית בלבד, ומבוססת על מגוון רחב של הנחות אשר חלקן מבוסס על נתוני שנים קודמות ועל נוסחת המרה אחידה, ואשר כולן נערכו בהתבסס על המידע שהיה זמין לגוף המוסדי בתחילת שנת הדיווח שבגינה מוצגת העלות השנתית הצפויה ובהתאם לנתונים האמורים. שיעור ההוצאות הישירות הצפוי בשל ביצוע השקעות מוצג לכל מסלול השקעה ובהתאם לצבירה בכל מסלול השקעה יחסית לצבירה הכוללת בכל מסלולים. אי לכך, אין בהצגה זו בכדי לחייב את הגוף המוסדי לגביית עלויות בהתאם לשיעור העלות השנתית הצפויה, וכי השיעור בפועל ייקבע בין היתר, בהתאם להשקעות שיבוצעו במהלך השנה, לתשואות שיושגו במהלך השנה על נכסי העמיתים במסלול ההשקעה ובהתאם לסך המשיכות וההפקדות שיבוצעו בחשבון במהלך השנה. כמו כן, הגוף המוסדי אינו מחויב בעדכון או שינוי שיעור העלות השנתית הצפויה על מנת לשקף אירועים או נסיבות שיחולו לאחר הצגתו.

מסלול זה נפתח לפעילות עמיתים במהלך חודש ינואר 2024

גלילה למעלה