אודות המסלול

רעות עוקב מדד S&Pכ 500 510806870-00000000000392-14848-000

נכסי המסלול, יעקבו באמצעות מכשירי עוקבי מדד ונגזרים (לרבות חוזים עתידיים, אופציות וכתבי אופציות) אחר מדד 500 S&P, בשיעור חשיפה שלא יעלה 100% מנכסי המסלול. נכסי המסלול העוקבים אחר המדד יהיו כל נכסי המסלול למעט שיעור מהנכסים שיושקע בנגזרים המשמשים לצרכי גידור, במזומנים ופיקדונות שהופקדו לתקופה שאינה עולה על 12 חודשים ממועד הפקדתם, לצורך טיפול בביטחונות בגין נגזרים, הפקדות, משיכות והעברות כספים.
עקיבה אחר המדד עשויה להיות חשופה לסיכוני מטבע.

מסלול זה נפתח לפעילות עמיתים במהלך חודש ינואר 2024.

גלילה למעלה