הרכב נכסים

שם קופה מזומנים ושווי מזומנים אג"ח ממשלתיות סחירות אג"ח קונצרני סחיר ני"ע אחרים סחירים פקדונות והלוואות השקעות אחרות
רעות כללי 4.02% 25.04% 13.76% 36.76% 4.89% 15.53%

נכון לחודש אוגוסט 2023

גלילה למעלה