מסלולי השקעה

מסלול ברירת המחדל של עמיתי הקרן הוא מסלול "רעות כללי".
יחד עם זאת, רעות מאפשרת לכל אחד מהעמיתים לבחור בין 5 מסלולי השקעה שונים ומגוונים, לקבוע את הרכב ההשקעה שלו בקרן בעצמו, עם אפשרות לשילוב מספר מסלולי השקעה במקביל, כדי שיוכל לבצע את ההשקעה המשתלמת ביותר עבורו.
כל מסלול והמאפיינים שלו, כל מסלול והיתרונות שלו. משתלם.

רעות כללי 510806870-00000000000392-0392-000

נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות.

רעות אג"ח ללא מניות  510806870-00000000000392-1316-000

נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים הבאים: אג"ח סחירות ושאינן סחירות של חברות, ני"ע מסחריים, הלוואות שאינן סחירות לחברות, אג"ח להמרה, פקדונות, אג"ח של ממשלת ישראל או אג"ח של ממשלות אחרות. חשיפה לנכסי אג"ח תהיה בשיעור שלא יפחת מ- 75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה למניות תהיה בשיעור של 0% מנכסי המסלול.
חשיפה לנכסים כאמור לעיל תושג הן באמצעות השקעה במישרין והן באמצעות השקעה בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה.

חשיפה לנכסים שאינם נכסי אג"ח ואינם מניות תהיה על פי שיקול דעתה של ועדת ההשקעות ובכפוף לכל דין.

רעות מניות 510806870-00000000000392-1317-000

נכסי המסלול יהיו חשופים למניות בלבד. החשיפה תהיה בשיעור שלא יפחת מ- 75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה במישרין בנגזרים, בתעודות סל בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה.

רעות שקלי 510806870-00000000000392-1430-000

נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים הבאים, שאינם צמודים: פקדונות שיקליים, מלוות ממשלתיות ואג"ח שקליות. החשיפה תהיה בשיעור שלא יפחת מ- 75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה במישרין, בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה.

רעות אג"ח עד 10% במניות 510806870-00000000000392-8891-000

נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים הבאים: אג"ח סחירות ושאינן סחירות של חברות, ני"ע מסחריים, הלוואות שאינן סחירות לחברות, אג"ח להמרה, פקדונות, אג"ח של ממשלת ישראל או אג"ח של ממשלות אחרות. חשיפה לנכסי אג"ח תהיה בשיעור שלא יפחת מ- 75% ולא יעלה על 100% מנכסי המסלול. חשיפה למניות תהיה בשיעור שלא יעלה על 10% מנכסי המסלול. חשיפה לנכסים כאמור לעיל תושג הן באמצעות השקעה במישרין והן באמצעות השקעה בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה.

חשיפה לנכסים שאינם נכסי אג"ח ואינם מניות תהיה על פי שיקול דעתה של ועדת ההשקעות ובכפוף לכל דין.

גלילה למעלה