טפסים

אדם יהיה רשאי להצטרף כעמית, או להמשיך חברותו, או לפתוח חשבון חדש בקרן ובלבד שהינו עובד במקום עבודה שעובדיו מיוצגים על ידי הסתדרות המעו"ף או שהוא עמית בקרן, והכל בתנאי שהוא אינו עמית עצמאי, בכפוף להוראות הדין ותקנון החברה.

טופס הצטרפות מקוון

אדם יהיה רשאי להצטרף כעמית, או להמשיך חברותו, או לפתוח חשבון חדש בקרן ובלבד שהינו עובד במקום עבודה שעובדיו מיוצגים על ידי הסתדרות המעו"ף או שהוא עמית בקרן, והכל בתנאי שהוא אינו עמית עצמאי, בכפוף להוראות הדין ותקנון החברה.

טופס הצטרפות

טופס מינוי מוטבים מקוון

טופס עדכון פרטים אישיים מקוון

טופס העברת כספים בין מסלולים מקוון

טופס העברת כספים בין מסלולים

עמית המעוניין, רשאי להעביר את הזכויות והצבירה מקרן קודמת לקרן רעות ובלבד שהינו עובד במקום עבודה שעובדיו מיוצגים על ידי הסתדרות המעו"ף, והכל בתנאי שהוא אינו עמית עצמאי, בכפוף להוראות הדין ותקנון החברה.

טופס בקשה להעברת כספים בין קופות

הודעת עמית על ביטול העברה

החברה המנהלת תשלם לעמית את כספי התגמולים שנצברו בחשבונו בקופה לאחר שיהיה זכאי לכך, בכפוף להוראות ההסדר החוקי.

טופס בקשה למשיכת כספי נפטר

באפשרותך לבטל בקשת משיכה בטרם הזרמתה לחשבונך באמצעות טופס זה.

טופס ביטול בקשת משיכה

הנחיות למשיכת כספי נפטר
בסכום שאינו עולה על 8,000 ש"ח

הצהרה וכתב התחייבות ושיפוי-
משיכת כספי נפטר בסכום שאינו עולה על 8,000 ש"ח

טופס בקשה לבחינת קבלת הלוואה

גלילה למעלה