דיווחים שוטפים

מדיניות להשתתפות באספות כלליות

קווים מנחים ואמות מידה ביחס לאיכות הממשל התאגידי

נוהל העברת זכויות עמיתים שלא במזומן

הצבעות לקופה מיום 01.01.21

הצבעות לקופה מיום 01.01.22

הצבעות לקופה מיום 01.01.23

גלילה למעלה