דיווחים שוטפים

מדיניות להשתתפות באספות כלליות

קווים מנחים ואמות מידה ביחס לאיכות הממשל התאגידי

נוהל העברת זכויות עמיתים שלא במזומן

הצבעות לקופה מיום 01.01.22

הצבעות לקופה מיום 01.01.23

גלילה למעלה