שנת 2022

רבעון ראשון

דוחות תקופתיים ליום 31.03.2022

דוח כספי חתום ליום 31.03.2022

דוח דירקטוריון חתום ליום 31.03.2022

רבעון שני

דוחות תקופתיים ליום 30.06.2022

דוחות תקופתיים חתומים ליום 30.06.2022

רבעון שלישי

דוחות תקופתיים ליום 30.09.2022

דוחות תקופתיים חתומים ליום 30.09.2022

רבעון רביעי

דוחות תקופתיים ליום 31.12.2022

דוחות תקופתיים חתומים ליום 31.12.2022

גלילה למעלה